බ්ලොග් අඩවියක් පත්තරයක් වැනිය.මේ ඩිජිටල් ලෝකයේ හැමෝටම කියන්නට කතාවක් ඇත.ඒ සදහා හැමෝටම ඉඩද ලැබී ඇත.ඉතින් ඒ ඉඩ හසර ප්‍රයෝජනයට ගෙන මමද මගේ කතාව කියන්නෙමි.එයට ඔබ ඇහුම්කන්දෙන බව ස්ථිරය.

බ්ලොග් අඩවියේ පළ කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ විශේෂ සිදුවීම්.අරුම පුදුම දේවල්,විහිලු හා දේශපාලන හා සමාජමය කරුණු අලලා සකස් කෙරෙන විචාර ලිපි ආදියයි.

එන්න බ්ලොග් ලෝකයේ පෙරළියක් සදහා දායක වන්න

Advertisements